JALT2018

Diversity & Inclusion

ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 44 : การเรียนการสอนภาษา & วัสดุการเรียนการสอน

Shizuoka Convention & Arts Center (Granship) Shizuoka City, Shizuoka, Japan
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ถึง วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

"ทุกอย่างมีฤดูกาล" และเหตุผล
ตอนนี้เป็นฤดูกาลสำหรับการมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ความหลากหลายที่น่าทึ่ งในสายอาชีพของเรา
ถึงแม้ว่าในโลกกว้างของเราจะมีความแตกต่าง การแบ่งแยก หรือแม้แต่การกีดกันกัน ถึงเวลาแล้ว
ที่เราควรจะมองความแตกต่างที่หลากหลายซึ่งอยู่ในสายงานของเราและถามว่า
"เราจะทำงานร่วมกันได้อย่างไรให้ดีขึ้น" ในการที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสนาม
และเวทีที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนของเรา เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับการเรียนรู้และการสอนภาษา
ที่พัฒนาและก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราต้องตระหนักถึงงานที่กำลังศึกษาอยู่ในขอบข่ายใหม่ ๆ
จงฟังเสียงจากผู้เรียน ผู้สอน อีกทั้งองค์กรสถาบันต่างๆเพื่อทำในส่วนของเราอย่างเต็มที่
อันจะนำมาซึ่งอนาคตที่สดใส

JALT 2018 จะเป็นเวทีของความคิดใหม่ ๆ และเสียงไม่เคยได้ยินมาก่อน มันเป็นโอกาสที่จะเปิด
ห้องเรียนของเราเพื่อท้าทายความคิดที่ทั้งผูู้สอนและผู้เรียนต้องการนำไปสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลง
เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความกังวลของผู้สอน ผู้เรียน และผู้นำ โดยแสดงให้เห็นว่า
"การอยู่หรือทำงานร่วมกัน" ทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายและการกระทำที่จะนำไปสู่
ความเจริญรุ่งเรือง

Ann Mayeda and Catriona Takeuchi
JALT2018 Conference Co-chairs