JALT2018

Diversity & Inclusion

محور اصلی: تنوع و شمول

چهل و چهارمین همایش سالانه بین المللی آموزش و یادگیری زبان و نمایشگاه مواد آموزشی

مرکز کنوانسیون و هنرهای شیزواکا (گرانشیپ)، شهر شیزواکا، شیزواکا، ژاپن 

23 جمعه – 26 دوشنبه، نوامبر 2018

 

«برای هر چیز زمانی» و دلیلی وجود دارد. اکنون زمان شمول است؛ گرچه درعرصه جهانی شاهد حذف و منع هستیم، اما زمان آن رسیده تا تنوع در پیشه خویش را ارج نهاده و بیاندیشیم که چگونه بر آن بیفزاییم. در راستای حمایت از شمول و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای شاگردانمان، نیازمند فهم عمیق تر از روند آموزش و یادگیری زبان و آگاهی بیشتر از روش های نوین هستیم.

JALT2018 بستری خواهد بود برای اندیشه های نوین، مجالی برای صداهای شنیده نشده و مسیری برای ما معلمین و زبان آموزانمان که در آن وضع موجود را به چالش کشیده تا بتوانیم در دوران تغییر راه خویش را بیابیم. ما برآنیم تا دغدغه های معلمین، شاگردان، و مدیران را مطرح کرده و نشان دهیم که شمول چگونه می تواند باعث شکوفایی اندیشه و عمل شود. 

آن مایدا و کاتریونا تاکه‌اوچی

دبیران همایش JALT2018